یه روزایی هست


که هیچ اتفاق خاصی نمیفته ،  ما به این روزا میگیم


 "روزاے تکراری"ولی حواسمون نیست میتونست اتفاقای بدی بیفته !!


خدایا  شکرت