پیرمردی میگفت : پیرشی ولی نوبتی نشی!


گفتم:یعنی چی؟


گفت:یعنی وقتی دیگه قادر به انجام کارهات نیستی،


بچه هات برانگهداری ازت نوبت تعیین نکنند وباهم دعوا کنندالهی هیچ پدر و مادری اون روزها ور نبینه