دلــم را بـرده ای بـا عطـــر نرگــس

شکـــوفا مـی شـود با خنـــده ات حـــس

تــو  با پوشیـدن چــادر سیاهت

برایــم بهتــری از هــر پرنســـس