🌸🍃

پیامبر اکرم (ص):


به پدرانتان نیکى کنید تا فرزندانتان به شما نیکى کنند،

 از زنان مردم چشم پوشى کنید تا دیگران نسبت به زنهاى شما چشم پوشى کنند.