آیت الله حسن زاده آملی:

«یکی از اهم مراقبات این است که انسان، واردات و صادرات دهانش را مواظب باشد...وقتی واردات انسان هرزه شد، صادرات او هم هرزه و پلید و کثیف می شود؛


یعنی قلم او هرزه و نوشته هایش زهر آگین خواهد شد».
تا دهان بسته نشود دل باز نمی شود


تا عبدالله نشوی عندالله نمی شوی
(مجموعه مقالات آیه الله حسن زاده، ص 126)