برای جلوگیری از “پس رفت” ، “پس باید رفت

هر “چاله ای” ، “چاره ای” به من آموخت...


تنها چیزی که خرجی نداردجاری شدن در ذهن دیگران است

پس آنگونه جاری شوید که خنده بر لبانشان نقش ببندد

نه نفرت در دلشان...

مشکلات انسانهای بزرگ را متعالی

 و انسانهای کوچک را متلاشی میکند..


شکست بخشی از زندگی است. . .

 
اگر شکست نخورید نمی آموزیـد. . .

 و
اگــر نیاموزید هرگز تغییر نخواهید کردگاهی شاپرکی را از تار عنکبوت می گیری،

خیلی آرام تا رهایش کنی شاپرک میان دستانت له می شود!

 نیت تو کجا و سرنوشت آن کجا.
..بسیاری از ما در تلاش برای زندگی بهتر

*

زندگی را از یاد می بریم ...


تنها راهزنی که دار و ندار آدمی را به تاراج می برد


اندیشه های منفی خود اوست...

اگر می خواهید خوشبخت باشید ،


زندگی را به یک هدف گره بزنید


نه به آدم ها و اشیاء


"انیشتین"اگر خاموش باشی تا دیگران به‌ سخنت آورند

بهتر از این است که در حال سخن‌گفتن دیگران خاموشت کنند.

 سقراط