امروز یک روز به قیامت نزدیک تر شدیم

 

به  خدا چطور  ؟