خیلی  از آدمها  هستند که به شما میگویند** نمی توانی **کاری که باید انجام  دهید این است  که برگردید  و بگویید  :*-*        حال تماشا کن       *-*