نداشته ها و تنهایی های کوچک با چیزها و آدمهای کوچک پر میشوند


نداشته ها و تنهایی های خیلی خیلی خیلی بزرگ ، فقط با خدا
مهم نیست در این زمین خاکی چقدر تنها باشیم و چقدر حرفهایمان

 

برای دیگران غیر قابل فهم باشد و وقت انسانها برایمان کم


شکر که خدا هست و او جبران تمام دلتنگی ها و مرهم تمام زخمهاست


هر وقت دلت خواست ، مهمانش کن در بهترین جایی که او می پسندد ،


در قلبت
و به دستان خالی ات نگاه نکن ، تو فقط خانه ی دلت را برایش نگهدار ، اسباب پذیرایی با اوست

 

 


 

خدایا..کمک کن بشناسمت


"بیایید دوست معمولی باشیم عشــق همه چیز رو خراب میکنه


نوشته های من مخاطب نداره !!!


 
مخاطب نوشته هام به سادگی یک لبخند رهایم کرده


"هست" را اگر قدر ندانی

میشود

"بود"


و چه تلخ است اگر هست


کسی بشود "بود"

 

 

 

 

خدایا درسته خیلی گناه دارم ولی خب گناه دارم !

 

 

 

 

 

در بی کسی ها گم شده بودم


خدا را دیدم که میوه ی امید تعارف می کرد!

 

 

 

 

 

 

خدایا دل و زبانم را یکی کن تا فرشتگانت به چشم منافق نگاهم نکنند

  

 

یادم باشد که امید خوشبختانه از دست دادنی نیست

  

آنهم امیدی که رو به سمت خدا باشد

 


 

 

 

  


“خاص” فقط “خداس