ببین ! بادبادک تنها وقتی بالا می رود که به یک نخ بسته باشد،


تو هم اگر می خواهی بالا بروی خودت را فقط به او ببند !


و بنده او باش ! پس نگو این ،نگو آن ، بگو او . قل هو .