اگر می‌خواهی خوشبخت باشی،


برای خوشبختی دیگران بکوش


زیرا..


آن شادی که مابه دیگران می‌دهیم به دل خودمان بازمی‌گردد.