از شیخ انصاری پرسیدند:


چگونه میشود یک ساعت فکر کردن، برتر از هفتاد سال عبادت باشد؟


فرمودند:فکری مانند فکر جناب حر در روز عاشورا...