آمدنت چون رستاخیز، عدل گستر است و چون سپیده صبح،


نوید آغازی دوباره برای همه خوبی هاست .میلاد مهدی موعود عج مبارک باد‎