این روزها ضد آفتاب من، همانیست که


ضد_نگاههای _ نامحرم  هم هست..


تکه پارچـه ای سیاه که  عجیب


 دلـــم را روشن میکند به  نور