می گویند :
 
  آخر چه کسی دیگر


       حوصله این " چادر " را دارد . . . !


 بله درست است

  زهــــرایــی بودن

      لیاقت می خواهد . . .