تشییـــع جنــــازه

بزرگترین درس زندگی را به من آموخت

آموختم...

زندگی پـر از فراز و نشیب است❗️

مثل همین میت

که حالا روی سر ما جــا دارد

و دقایقی بعد زیـــر پا...