که زن باحجاب


⭐️ برای پدرش افتخار ⭐️ برای برادرانش عزت


⭐️ برای همسرش گنج ⭐️ برای فرزندانش بهترین الگو


وبرای جامعه آرامش است


پس ای زن باحفظ حجاب خودوجامعه راسعادتمندونقشه های دشمنان راباطل کن.