دل خوشم با غزلی

تکه نانی

 

 آبی


و اگر باز بپرسی گویم: ...

 

 

 


دل خوشم با نفسی

حبه قندی


صحبت اهل دلی


فارغ از همهمه دنیایی

 

 

آه مردی می‌گفت:

دلخوشی ها کم نیست

دیده ها نابیناست.

 

 

 

 

 

اغلب کسانی که

در زندگی خویش

احساس آرامش می کنند.

لبخند را مشق می کنند.

 با امید دعا می کنند.

عشق راتدریس می کنند.

ومحبت را فراموش نمی کنند.

 

 

 

 

امام صادق (ع):

مدت زندگی مردم

بیشتر با احسان و نیکو کاریشان تعیین میشود تا با عمر مقدر


و بیش از آنکه به سبب فرا رسیدن اجل خود بمیرند


بر اثر گناهان خویش میمیرند

 

 

 


 

 

وجود هیچکس،غمها را از بین نمیبرد


ولی کمک میکند،محکم بایستیم. 


مثل چتر که باران را متوقف نمیکند


اماکمک میکند


 آسوده زیرباران بایستیم.

 

 

 

 

 

 

اگرمی‌خواهید


خوشبختی را


آغوش بگیرید


برای خوشبختی دیگران دعا کنید...

 

دعای شما


برای دیگران


ابتدا به خود شما


بر میگردد.

 

سر سفره افطار مارو هم از یاد نبرید.