میرزا حسینقلی همدانی به عنوان آخرین توصیه به یکی از شاگردهاش  میگه : "هر وقت تونستی کفش کسانی رو که باهاشون


 مشکل داری جفت کنی اون وقت آدم شدی."