خدایا  بی دلیل و بادلیل دوستت دارم


آخر دوست داشتنت دل می خواهد نه دلیل!


دل اگر گاهی کم آورد با بودنت دلیلم باش.


تو که باشی کافیست ...