آیا  کسی  که  در  دل  شب   به   طاعت  خدا  و   سجده  و قیام به سر  برد    و  از آخرت   , هراسنا ک  ..
        و  به رحمت  حق امید وار   باشد
        با  کسی که  در کفر و گناه است  یکسا ن است  ؟        


                    سوره زمر آیه   نهم