با دلخوری به خدا گفتم:


درب آرزوهایم را قفل کردی


و کلید را هم


پیش خودت نگه داشتی.


خدا لبخندی زد و گفت:همه ی عشقم این است


که به هوای این کلید هم که شده


گاهی به من سر میزنی...