چنین پستی گذاشتم چون


 دوست ندارم روزی خواهران سرزمینم


در زمانی که دستانشان از همه جا بسته است


آه حسرت  برای برگشتن به زمین دنیا را بکشند .
الهی ...