آمدنت را استخاره کردم


خوب آمد...  همیشه خوب می آید...


اما تو،


خوب من، نمی آیی؟


"به یاد همه ی مادران صبور شهدای جاویدالاثر"