پرسیدم:


با این گـــــــرمای شدید نمی پزی؟


سختتـــ نیست؟


جواب داد:


می ارزد به یک لبخنــد


    مهدی فاطــمه