معلم به بچه ها گفت :


نمیدونم وقتی ما  قرآن داریم دیگه ولایت فقیه برا چیه؟!


از ته کلاس یکی از بچه ها گفت


آقا وقتی ما کتاب داریم دیگه معلم برا چیه؟!