زندگی


 مانند بازی دومینو است...  هرگز از افتادن دیگران


شاد نشو....


چون دیر یا زود ، نوبت خودت میرسد...