بانو !!!


کاش می دانستی

 

آنان که نهی از منکرت می کنند چقدر دوستت دارند ...