انسان سه راه دارد:


راه اول از اندیشه می‌گذرد، این والاترین راه است.


راه دوم از تقلید می‌گذرد، این آسان‌ترین راه است.


و راه سوم از تجربه می‌گذرد، این تلخ‌ترین راه است.