شاید باور نکنید ولی هستند مدیرانی که هنوز حقوق های نجومی میگیرند


 و برکنار نشده اند !!


عکس بالا را ببینید و از مردم مستضعف و کارگران


 ماهی750 تومان خجالت بکشید !