من گریخته ام؛

و در پی من صیادها؛و فرا  رویم دام ها؛


 یا ضامن آهو؛

  من یقین دارم دستان تو تنها سهم آهو نیست


امام مهربانی

دلم عجیب هوایتان را کرده هوای حس ناب ِحـرم


از دور سـلام