عـشق تنها نثار همسرِ آینده توست..


اگر کسی نگاهت را خواست بگو


واگـذار شده است