دلتنگیم ؛


برای کمین هایتان ، برای خلوصتان،


برای غربتتان ، برای وضویی دیگر در این آب ها...