خوش به حال باران...

هروقت دلش تنگ میشه...

میاد توی حرمت ...



دلم بی نهایت برای حرمت تنگ شده


آقاجان ما را بطلب .