همیشه گروهی از امت من بر دروازه های دمشق و اطراف آن و


بر دروازه های بیت المقدس و اطراف آن جنگ می کنند


دست از یاری کشیدن افرادی که خواری آنها را می خواهند


 ضرری به حالشان ندارد


آنها پیروزمندانه بر حق ثابتند تا قیام حضرت مهدی بپا شود


 ( ملاحم ابن المنادی - ص 37 )