میگن با هرکسی دوست بشویم شکل و فرم آن را میگیریم


فکرش را بکنید اگر با  خدا  دوست بشوید


چه  زیبا  شکل ❤️ میگیرید.