برای کفشی که همیشه پایت را می زند فرقی نمی کند


تو راهت را درست رفته باشی یا اشتباه..


باز هم دست آخر به تاول های پایت می رسی...


مسیری را انتخاب کن که به تاولش بیارزد.