علامه حسن زاده:


 سید مجتبی ( شهید سید مجتبی علمدار)مثل کبوتری بود


 که یک بالش را با تیر زده بودند.


با یک بال آن قدر بال بال زد تا به جایی رسید که خیلی


 ازعلمای هشتاد ساله به آن درجه نرسیدند.