مــا عقب ماندگـان عصــر هـوس


چیزی از عاشقانه هایت نمیفهمیماینجا هرچیزی بــی رنگ


از یـــاد خـــدا بــاشـــد


روشـــــنفکـری اســــت ... 


" پیام شهـــید " را به خاطر بسپاریم ...