امروز برای من آغازین روز از یک زندگی جدید است


عهد کرده ام


دستم را از دستان تو جدا نکنم صبح رسیده و توان من اندک است


دستم را رها مکنسلام پادشاه تنهای زمین