و تو ایستادی تا آخریــــن نفـــس ...


اما ما چه؟؟؟؟؟