در سمت توام  *  دلم باران


دستم باران  *  صدایم باران


چشمم باران


روزم را با بندگی تو  پا گشا می کنم


ان شالله روزی را سپری کنیم که در سمت خدا باشیم