آمدی فجرآزادی! که با آمدن تو، امام آمد،


 امامی که بر سربیدادگران، خروش کلیم داشت و برجان امت،


 دم مسیح. کلامش بوی وحی‏داشت و طعم شیرین آوای انبیا.دهه فجرمبارک