"پدر"یک قهرمان فوق العاده


"پدر"سرخ میکندصورت به سیلی


رخ فرزند نگردد زرد و نیلی"پدر"لطف خدا روی زمین است


همیشه لایق صدآفرین استخوشاآنان"پدر"درخانه دارند


درون خانه یک"پروانه"دارند