چادری که باشی

یک وقت بیشتر به چادرت می بالی

همان وقت که نگاهی رابه خودت حس کنی که آزارت می دهد

آن وقت

چادرت رامحکمتر می فشــاری

و در دلت میگویی

خدا را شکر که هستی