آسمان  چشم  آبی  خداست ,نگران  همیشه  ی من و تو  ..