اگر اهل دل دادن با جانبازان هستی بفرما داخل

برای دانلود کلیک کن
حجم: 4.1 مگابایت
توضیحات: حتما گوش دهید


اتل متل یه بابا
دلیر و زار و بیماراتل متل یه مادر
یه مادر فداکاراتل متل بچه‌ها
که اونارو دوست دارن

آخه غیر اون دوتا
هیچ کسی رو ندارن


مامان بابا رو می‌خواد
بابا عاشق اونهبه غیر بعضی وقتا
بابا چه مهربونه
وقتی که از درد سر
دست می‌ذاره رو گیجگاش


اون بابای مهربون
فحش می‌ده به بچه‌هاش
همون وقتی که هرچی
جلوش باشه می‌شکنه

همون وقتی که هرچی
پیشش باشه می‌زنه


غیر خدا و مادر
هیچ‌کسی رو نداره
اون وقتی که باباجون
موجی می‌شه دوباره

 


دویدم و دویدم
سر کوچه رسیدم
بند دلم پاره شد
از اون چیزی که دیدمبابام میون کوچه
افتاده بود رو زمین
مامان هوار می‌زد
شوهرمو بگیرین


مامان با شیون و داد
می‌زد توی صورتش
قسم می‌داد بابارو
به فاطمه ، به جدش

تو رو خدا مرتضی
زشته میون کوچه
بچه داره می‌بینه
تو رو به جون بچه

بابا رو کردن دوره
بچه‌های محله
بابا یه هو دوید و زد تو دیوار با کلههی تند و تند سرش رو
بابا می‌زد تو دیوار

قسم می‌داد حاجی رو
حاجی گوشی رو بردار

نعره‌های بابا جون
پیچید یه هو تو گوشم
الو الو کربلا
جواب بده به گوشممامان دوید و از پشت
گرفت سر بابا رو
بابا با گریه می‌گفت
کشتند بچه‌هارو

بعد مامانو هلش داد
خودش خوابید رو زمین
گفت که مواظب باشین
خمپاره زد، بخوابینالو الو کربلاپس نخودا چی شدن؟
کمک می‌خوایم حاجی جون
بچه‌ها قیچی شدن 

کمک می‌خوایم حاجی جون

بچه‌ها قیچی شدن

 

تو سینه و سرش زد

هی سرشو تکون داد

رو به تماشاچیا

چشماشو بست و جون داد

بعضی تماشا کردن

بعضی فقط خندیدن

اونایی که از بابام

فقط امروزو دیدن

سوی بابا دویدم

 

بالا سرش رسیدم

از درد غربت اون

هی به خودم پیچیدم

درد غربت بابا

غنیمت َنبرده

شرافت و خون دل

نشونه‌های مرده

ای اونایی که امروز

دارین بهش می‌خندین

 

 

برای خنده‌هاتون

دردشو می‌پسندین

امروزشو نبینین

بابام یه قهرمونه

 

یه‌روز به هم می‌رسیم

بازی داره زمونه

موج بابام کلیده

قفل در بهشته

 

درو کنه هر کسی

هر چیزی رو که کشته

یه روز پشیمون می‌شین

که دیگه خیلی دیره

گریه‌های مادرم

یقه تونو می‌گیره

 

 

بالا رفتیم ماسته

پایین اومدیم دروغه

مرگ و معاد و عقبی

کی میگه که دروغه؟