کودکی از پدرش پرسید:

بابا مرد یعنی چه؟


پدر گفت؛

مرد به کسی میگن که بدون هیچ چشم داشتی

خودشو وقف راحتی، آسایش و رفاه خانوادش میکنه


کودک گفت:

کاش منم میتونستم مثل مادرم

یه مرد بشم!