چقدر زیبا خدا صدایمان میزند  ولی ما ...خدا : بنده ی من نماز شب بخوان و آن یازده رکعت است .


بنده : خدایا ! خسته ام ، نمی توانم .


خدا : بنده ی من ، دو رکعت نماز شفع و یک رکعت نماز وتر بخوان .


بنده : خدایا ! خسته ام برایم مشکل است نیمه شب بیدار شوم .


خدا : بنده ی من قبل از خواب این سه رکعت را بخوان .


بنده : خدایا ! سه رکعت زیاد است .


خدا : بنده ی من فقط یک رکعت نماز وتر بخوان .


بنده : خدایا ! امروز خیلی خسته ام ! آیا راه دیگری ندارد ؟


خدا : بنده من قبل از خواب وضو بگیر و رو به آسمان کن و بگو یا الله .


بنده : خدایا ! در رختخواب هستم اگر بلند شوم خواب از سرم می پرد !


خدا : بنده ی من همانجا که دراز کشیده ای تیمم کن و بگو یا الله .بنده : خدایا ! هوا سرد است ! نمیتوانم دستانم را از زیر پتو در بیاورم .
خدا : بنده ی من در دلت بگو یا الله ما نماز شب برایت حساب میکنیم .


بنده اعتنایی نمی کند و می خوابد .


خدا : ملائکه ی من ! ببینید من آنقدر ساده گرفته ام اما او خوابیده است چیزی به اذان صبح نمانده ،
او را بیدار کنید دلم برایش تنگ شده است امشب با من حرف نزده .


ملائکه : خداوندا ! دوباره او را بیدار کردیم ، اما باز خوابید .


خدا : ملائکه ی من در گوشش بگویید پروردگارت منتظر توست .


ملائکه : پروردگارا ! باز هم بیدار نمی شود !


خدا : اذان صبح را می گویند هنگام طلوع آفتاب است ای بنده ی من بیدار شو


نماز صبحت قضا می شود خورشید از مشرق سر بر میآورد .


ملائکه : خداوندا ! نمی خواهی با او قهر کنی ؟


خدا : او جز من کسی را ندارد ... شاید توبه کرد ...

بنده ی من تو به هنگامی که به نماز می ایستی من آنچنان گوش فرا میدهم


که انگار همین یک بنده را دارم و تو چنان غافلی که گویا صد ها خدا داری .
نماز شب، باعث نابودی گناهان در روز است.


نماز شب، سبب نور در قیامت است.


. نماز شب، افتخار مؤمن در دنیا و آخرت است.


. ثواب همه چیز در قرآن بیان شده به جز نماز شب، به خاطر زیادی ثواب آن.


. نماز شب، خلوت با خداوند است.


. نماز شب خوان در بهشت با اسبهای بالدار پرواز می کند.


. بهشتیان به نماز شب خوان غبطه می خورند.


. شریف ترین افراد امت پیامبر صلی الله علیه و آله نماز شب خوانان هستند.


. شرافت هر فردی به قیام شبانه و شب زنده داری اوست.


. خداوند به خاطر نماز شب خوانان، عذاب نازل نمی کند.


. نُه صف از فرشتگان در پشت سر نماز شب خوان می ایستند

و ...