دریافت

سردار سلامی:


هشدار امروز رهبری شفاف بود/


آمریکا مقابله با ارتشهای پوسیده را با جنگ با ایران قیاس نکند/


از جنگ با آمریکا استقبال میکنیم؛ ناوها و پایگاه هایشان را به آتش میکشیم/


...سردار سلامی: تیم هسته ای اگر مجددا با تهدید آمریکا در مذاکرات مواجه شد،


مذاکرات را ترک کند و میدان عمل را به ما بسپارد.